REGULAMIN

logo przeprowadzki

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.PRZEPROWADZKI-POZNAN.NET.PL
z dnia 10.02.2015r.

§1 Wstęp..
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez działalność gospodarczą Firma Wielobranżowa Rafael Damian
Konieczny ul. Jarochowskiego 105/17 60-129 Poznań NIP: 783-123-84-00
zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Poznania oraz określa zasady współpracy
i warunki świadczenia usług.
2. Dane wprowadzone przez Urząd Miejski w Poznaniu do CEIDG pod numerem NIP:
783-123-84-00. Kontakt telefoniczny tel.: 668 624 324, 514 733 213 (opłata
standardowa jak za połączenie do sieci komórkowej w Polsce).
2. Właściciel – podmiot prowadzący działalność gospodarczą Firma Wielobranżowa
Rafael Damian Konieczny ul. Jarochowskiego 105/17 60-129 Poznań NIP: 783-123-
84-00
3. Klient – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zlecająca usługę.

§ 2 Postanowienia ogólne.
1. Wszelkie prawa do strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony WWW, a także
do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie www (za wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa
autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciel, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Strona internetowa jest udostępniana przez Właściciela za pośrednictwem sieci
Internet i domeny internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz
informatycznego.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych
dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie treści udostępnionej przez stronę
www.przeprowadzki-poznan.net.pl do przesyłania niezamówionej informacji
handlowej oraz innych niedozwolonych zabiegów marketingowych.
§ 3 Korzystanie z serwisu, realizacja zamówień, płatność.
1. Korzystanie ze serwisu www oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w serwisie www, z zastrzeżeniem
postanowień §5 Regulaminu.
2. Korzystanie z serwisu www odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie
wskazanym w Regulaminie.
3. Informacje zawarte na stronie www.przeprowadzki-poznan.net.pl nie stanowią
oferty handlowej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów
do składania ofert zawarcia umowy.
4. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Właściciel może zaproponować
Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Właściciela
z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa
w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Właściciela z realizacji
zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której
realizacja pierwotnie nie jest możliwa(wybór tej opcji przez Klienta powoduje,
że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
5. Ceny podane zamieszczone przy danej usłudze:
a) dla Klientów będących Konsumentami stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT);
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy
jest poza terytorium Polski.
6. Klient zamawiając usługę ponosi koszt w Złotych Polskich (PLN), także transakcja
zostaje zawarta w drodze płatności gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy
Właściciela.

§ 4 Reklamacje.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela wobec Klienta będącego osobą
fizyczną, który nabywa usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową
lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone
w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176
ze zm.).
2. Zawiadomienia o niezgodności oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można
dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@przeprowadzki-poznan.net.pl lub też pisemnie na adres:
Firma Wielobranżowa Rafael Damian Konieczny ul. Jarochowskiego 105/17 60-129
Poznań NIP: 783-123-84-00
3. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana do Klienta na
podany adres, chyba że Klient poda inny sposób.
§ 5 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży.
1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, poprzez
bezpośredni kontakt z Właścicielem pocztą elektroniczną lub telefonicznie nie później
niż w ciągu 12 godzin od planowanego wykonania zlecenia.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu do pobrania tutaj: ZWROT
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana
za niezawartą.

§ 6 Zwrot należności za usługę.
1. Właściciel dokonuje zwrotu Klientom należności w przypadku:
a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry
przed jego realizacją;
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania
reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu;
d) braku możliwości wywiązania się z zamówienia.

§ 7 Usługi nieodpłatne.
1. Właściciel świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne tj.
telefoniczną i e-mailową korespondencję z Klientem.

§ 8 Odpowiedzialność.
1. Właściciel ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi
Przedsiębiorcami Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych
działaniami lub rażącym niedbalstwem Klientów.
3. Właściciel powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne
działania mające na celu usunięcie treści będących przyczyną naruszenia.

§ 9 Polityka prywatności strony www.przeprowadzki-poznan.net.pl
1. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za
wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
lub też na wniosek uprawnionego organu- w przypadku naruszenia przez Klientów
przepisów prawa.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Właścicielem
firmom i serwisom zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących
Klientów. Zestawienia takie dotyczą operacji klienckich i nie zawierają danych
osobowych Klientów.
3. Serwis internetowy www.przeprowadzki-poznan.net.pl stosuje mechanizm plików
„cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony www.przeprowadzkipoznan.
net.pl, zapisywane są w pamięci przeglądarki internetowej, z której korzysta
Klient i wykorzystuje te pliki do działań remarketingu.
4. Stosowanie plików „cookies” ma na celu również poprawne działanie serwisu na
urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy w żadnym przypadku
urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Pliki „Cookies” nie mają nigdy na celu identyfikacji danych Klientów.
5. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może
jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu

§ 10 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie serwisu.
2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona trwale poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisu www.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela do realizacji przed dniem zmiany
Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu
składania zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
i Sądy właściwe dla regionu gdzie zamieszkuje Klient
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2014.

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przeprowadzki Poznań

Tagi

Przeprowadzki Poznań,
Przeprowadzki Poznan,
Przeprowadzki,
Tanie Przeprowadzki Poznań,
Tanie Przeprowadzki Poznan,
Transport Poznań,
Przeprowadzki Polska i Europa,
Przeprowadzki Polska,
Przeprowadzki Europa